Jdi na obsah Jdi na menu
 


Infoschůzky - návrh pravidel pro rekonstukce v bytech

7. 4. 2014

Vlastník bytu má povinnost oznámit výboru provádění plánovaných stavebních úprav (stanovy SVJ č. XIV. bod 2, pís. l):

- Oznámení je nutné při:  kompletní rekonstrukci bytového jádra, výměně rozvodů vody, odpadů, vchodových dveří a zárubní, elektroinstalace, zasklení lodžie, bourání nebo dispoziční změna příček, zásah do nosných konstrukcí.

- Písemné oznámení musí obsahovat: prohlášení projektanta/stavebníka, jestli jsou prováděné úpravy v souladu s §103 odst.1 pís. d) stav.zák. č. 183/2006, tj.  že nezasahuje do nosných příček a neovlivní negativně požární bezpečnost stavby. Jinak stavební úpravy podléhají stavebnímu řízení a je nutné je ohlásit na stavebním úřadě.

- Opravy elektroinstalace, rozvodu plynu: je nutné provádět v souladu s platnými předpisy.

- Opravy podlah: nesmí dojít k poruše statiky a průzvučnosti. Musí být zachována průchodnost potrubí ÚT.

- Není dovolena:  manipulace s bytovými vodoměry, úprava měřičů IRTN (tepla), výměna a nastavení termostatických ventilů na radiátorech. Nelze odstranit radiátor/y (vliv na hydrauliku celé otopné soustavy).

-  Povinnosti vlastníka/stavebníka:

- oznámit označení bytu, záměr a délku provádění prací výboru SVJ a ostatním vlastníkům na nástěnku v hale určenou pro oznámení,

- zachovat přístup ke svislým  rozvodům tepla, dále v instalačních šachtách k rozvodům teplé a studené vody, kanalizace, plynu a odvětrávání. Minimální rozměr dvířek v instalační šachtě je 60x80 cm,

- dodržovat při realizaci bezpečnostní předpisy, technologické postupy, stanovy a pravidla pro užívání společných částí domu,

- provádět práce pouze ve všední dny od 8:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do14:00. V případě hlučných prací (sekání a vrtání do zdí, stropů a podlah) provádět tyto práce max. 4 hodiny denně po předchozím upozornění na hlučné práce,

- dodržovat klid v neděli a o svátcích,

- zajistit v průběhu prací úklid společných prostor, tj. schodiště a chodeb, výtahů a ostatních prostor od stavebních nečistot,

- zajistit výtah při převozu stavební suti či materiálu před poškozením (oblepením lepenkou nebo geotextilií),

- neskladovat/neodkládat stavební suť a materiál ve společných prostorách domu (pokud nejde zrovna o přesun),

- vybourané konstrukce a materiály zlikvidovat v souladu se zákonem o nakládání s odpady,

- v případě způsobení škody na majetku uhradit náklady na opravu,

- po ukončení prací doložit příslušné revize elektro, plynového zařízení včetně tlakové zkoušky, zápis o provedení tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti rozvodů vody a kanalizace.

 

 

Schváleno shromážděním vlastníků dne:  ……………